Miranda Molenaar - BewustRZijn, gevestigd aan de Ankerstraat 2, 3144 EA Maassluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Miranda Molenaar
Ankerstraat 2
3144 EA Maassluis
06-44310593

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Miranda Molenaar - BewustRZijn verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Geboortetijd
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mirandamolenaar.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Miranda Molenaar - BewustRZijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Afhandelen van de betaling
- Verzenden van mijn InspiratieMail
- Uitwerken van een (astrologisch) consult
- Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Miranda Molenaar - BewustRZijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Miranda Molenaar - BewustRZijn) tussen zit.
Miranda Molenaar - BewustRZijn gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Solar Fire: voor het maken en uitwerken van de geboortehoroscoop en progressies
- GoToMeeting: voor online meeting

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Miranda Molenaar - BewustRZijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 2 jaar > Bij langer dan 2 jaar geen contact, worden de gegevens verwijderd.
Personalia > 2 jaar > Bij langer dan 2 jaar geen contact, worden de gegevens verwijderd.
Adres > 2 jaar > Bij langer dan 2 jaar geen contact, worden de gegevens verwijderd.

Op basis van welke wettelijke grondslagen wij de gegevens verwerken:
1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Miranda Molenaar - BewustRZijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Miranda Molenaar - BewustRZijn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Miranda Molenaar - BewustRZijn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mirandamolenaar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Miranda Molenaar - BewustRZijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Miranda Molenaar - BewustRZijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: info@mirandamolenaar.nl